Przedszkole zapewnia bezpłatną realizację podstawy programowej zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 27 sierpnia 2012r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U.  2012r. poz. 977).

Przedszkole realizuje 5 godzinną podstawę programową w godz. 800 – 1300.

Opłata za przedszkole w czasie przekraczającym realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 1 zł. za godzinę zajęć.

Zwalnia się z opłaty w wysokości 50% każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego:

1) z rodziny wielodzietnej

2) posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wielodzietność oznacza rodzinę wychowującą troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia, a przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje do ukończenia 25 roku życia.

 

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 5,40 zł.

Śniadanie – 1,62 zł

Obiad - 2,70 zł

Podwieczorek - 1,08 zł