W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 „Motylki” przystąpiły do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego ,,Z kulturą mi do twarzy” . Realizacja projektu rozpoczęła się od 1 października 2021r. i potrwa do połowy maja 2022r. Jak sama nazwa projektu wskazuje, ma on na celu wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej, etnicznej, kształtowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób oraz promowanie wysokiej kultury i wrażliwości na piękno.

W trakcie realizacji projektu dzieci będą realizowały zadania w trzech modułach:

MODUŁ I- " W krainie muz"

MODUŁ II- "Piękno regionu"

MODUŁ III- "Kocham, lubię, szanuję"

Fotograficzne relacje będą zamieszczane na stronie internetowej w grupie „Motylki”

Zapraszamy do śledzenia naszych działań.

 

Pierwsze zadanie zostało wykonane, był to „Kodeks dobrego zachowania”.

Wszystkie dzieci były bardzo zaangażowane w ustalanie zasad, jakie będą panować w naszej Sali.